HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT


Foto: Susanne Kronholm 

Ericastiftelsen har en behandlingsverksamhet,
högskoleutbildning och forskning i samma hus.
Det är unikt.

Barn och ungdomar som kommer till oss har olika slags svårigheter.
De vill möta en människa att prata med. Någon som lyssnar.
Någon som försöker förstå.
 
I vårt arbete är mötet i fokus. Vi vill lyfta fram barnens, ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Forskning och utvärdering hjälper oss att utvecklas.
Som student hos oss får du gedigen kunskap nära verkligheten.

_________________________________________________________________

Sök psykoterapi

- Utbildningsmottagning
- Privatmottagning

_________________________________________________________________


Psychotherapy (CPP) 20 hp


CPP är en evidensbaserad behandlingsmetod utformad för traumatiserade barn i åldern 0-6 år. Den rekommenderas som insats efter exempelvis utsatthet för olika former av våld och övergrepp, förlust, omsorgssvikt, olyckor och katastrofer. Ericastiftelsen är det enda lärosäte i Europa som erbjuder en öppen uppdragsutbildning i CPP. Utbildningen pågår under fyra terminer med tre undervisningstillfällen på Ericastiftelsen och regelbundna metodkonsultationer på webbplattform. För psykologer antagna till specialistutbildning är kursen ackrediterad som två fördjupningskurser av Sveriges Psykologförbund. Nästa utbildningsomgång planeras till hösten 2020. I samarbete med Karlstad Universitet bedrivs vid Ericastiftelsen en studie om CPP.Tack vare generösa bidrag från och gott samarbete med Gålöstiftelsen kan Ericastiftelsen vara nordiskt centrum för implementering, utbildning och forskning gällande CPP.

_________________________________________________________________

Utbildningar att söka nu - förlängd anmälningstid för flera av våra kurser med start i höst!
Läs mer här!

EMDR , del 1 och 2 samt EMDR för barn (20hp).
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som rekommenderas internationellt vid behandling av PTSD. Kursen omfattar 10 heldagar fördelade under ht 2019 och vt 2020: 28 - 30 augusti,  27 september, 21 - 22 november 2019 samt  12 - 14 februari och 6 mars 2020.

Kursen ges som avgiftsbelagd uppdragsutbildning.
Kontakt anna.norlen@ericastiftelsen.se  

Här finns mer information om kursen samt ansökningshandlingar:
-Anmälan
-Kursbeskrivning
-Avtal


Barn och trauma (7,5 hp)

Vår återkommande populära kurs som ger en god överblick över kunskaper om hur barn och unga påverkas av traumatiska påfrestningar samt en sammanfattning över evidensläget gällande traumafokuserad behandling. Kursen är en uppdragsutbildning i samverkan med Karolinska Institutet Uppdragsutbildning. Nästa kurs planeras till våren 2020. Anmälan öppnar i slutet av året, kursstart vt 2020.

Här kan du läsa mer om kursen och anmälan.

_________________________________________________________________

Stockholms Läns Landsting och Ericastiftelsen har tecknat överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
I början av juni 2018 överenskom Ericastiftelsen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL om samverkan genom IOP. Det är första gången som SLL samarbetar med en verksamhet i denna form. Överenskommelsen innebär att Ericastiftelsen och SLL i partnerskap ska utveckla arbetssätt att bättre stödja barn och unga i komplexa situationer som riskera att hamna i gråzon mellan t ex psykiatri och socialtjänst eller andra insatser. Exempel på sådana grupper är barn och unga med psykiatriska problem i kombination med psykosociala påfrestningar eller barn och unga i svårt belastande krissituationer i behov av kvalificerat stöd och vägledning. Överenskommelsen innebär att Ericastiftelsens kliniskt inriktade verksamhet långsiktigt är tryggad. Inom en IOP kan dock i nuläget specialiserad vård inte bedrivas vilket leder till att alternativ finansiering för detta söks och mottagning för privatbetalande öppnas.  

Stort och varmt tack till alla er patienter och närstående, kollegor, studenter och andra som bidragit med ovärderligt stöd och uppmuntran under den tid när osäkerheten om vårt avtal och framtid var stor! Genom ert engagemang och idoga påverkansarbete har ni bidragit till att politiker och tjänstemän samverkat med oss för att nå en lösning. Utan er hade vi inte klarat detta.

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram håller hög kvalitet
Ericastiftelsen är en av de lärosäten i Sverige vars psykoterapeutprogram motsvarar de kvalitetskrav som ställs på högre utbildning. Universitetskanslersämbetets granskning omfattar sammantaget 12 lärosäten och resultaten presenterades 1 oktober 2014.

- Läs mer om granskningen här

Ericastiftelsens sätt att utbilda i frågor om våld mot barn är ett gott exempel enligt UKÄ
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nyligen granskat hur landets högskolor och universitet utbildar i frågor om våld mot barn. UKÄ konstaterar i sin rapport (2015:25) att resultaten är bekymmersamma och att det är viktigt att yrkesgrupper som kan komma i kontakt med våldsutsatta barn har de kunskaper som krävs för att barnet ska få det stöd och den hjälp det har rätt till. UKÄ ser en betydande potential för utveckling och förbättring vad gäller undervisning i frågor om våld mot barn på en rad utbildningar. Roligt i sammanhanget att Ericastiftelsens utbildningar och övergripande sätt att arbeta med området lyfts som ett gott exempel och som inspiration för andra! Som en särskild förtjänst betonas den starka forskningsanknytningen och samverkan med andra lärosäten.

Hela rapporten från UKÄ finner du här.

_________________________________________________________________

Psykoterapeutprogrammet (EPU) nu även specialistutbildning för psykologer

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram är från ht-2017 ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som en för psykologer sammanhållen specialistutbildning inom området psykologisk behandling/psykoterapi med inriktning barn- och unga.

Mer information fås av bitr rektor Fredrik Odhammar
fredrik.odhammar@ericastiftelsen.se


 


Utbildningar
att söka nu
__________________

 
Telefonmottagning

Psykoterapi
Trasten
Rådgivning

 
___________________

Aktuellt

Senaste numret av Ericabladet
- maj 2019

Delta gruppen
Samtalsgrupp för unga 18 – 24 år med gemensam erfarenhet i att vara trans eller ha transerfarenhet. Sök nu, start 30 april.

Ericastiftelsen har under flera år deltagit i ett metodutvecklingssamarbete kring mentaliseringsbaserad barnterapi. American Psychological Association har 2017 givit ut boken. ”Mentalization based treatment for children – a time limited approach”. Karin Lindqvist, leg. psykolog vid Ericastiftelsen, är en av medförfattarna i det internationella samarbetet. Boken finns att köpa i sedvanliga onlinebutiker.
_____________________

Ericastiftelsen har slutit samarbetsavtal med Dr Nick Midgley, (PhD) vid Anna Freud Centre/University College London.
Nick Midgley kommer i egenskap av ”visiting research consultant” att bidra med stöd och konsultation till forskningsverksamheten samt vid besök på Ericastiftelsen också delta i undervisning.

Forskning på barn- och ungdomspsykoterapi?
Ta del av våra synpunkter till regeringens forskningsproposition.


Kostnadsfria konsultationer till personal inom förskola och skola

Söker du handledning i psykoterapi?
Ericastiftelsens handledar- och lärarutbildning i psykoterapi startar i september 2017.


My life my lesson och Say something
Genom ett kulturbidrag från Kulturstiftelsen har Ericastiftelsen möjlighet att stödja arbetet med dokumentärfilmerna ”My life my lesson” och ”Say something” i projektet SE BARNEN. Filmerna ger röst till barn och unga som växt upp med våld i familjen. På Ericastiftelsen används filmerna i utbildningsverksamheten för att belysa konsekvenser av våld och sprida kunskap om behandling för drabbade barn och unga. Båda filmerna har nyligen belönats med priset Kristallen.

 

     

 

 

Psykoterapi

– Hur terapin utformas beror på barnets, ungdomens eller familjens problematik.

Utbildning

– Alla våra lärare arbetar kliniskt, vilket ger inspiration och verklighetsförankring.

Forskning

– Vid Ericastiftelsen bedriver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.

Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841