HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT


Utbildningar att söka nu

Metaliseringsbaserad psykoterapi för ungdomar (MBT-A), 15 hp
MBT-A (Mentalization Based Treatment -Adolescents) är en väl beforskad behandlingsmetod för ungdomar och unga vuxna med olika former av psykisk ohälsa. Modellen bygger på behandlingsprinciper som tillämpas vid mentaliseringsbaserad behandling för vuxna (MBT), men modellen har anpassats för åldersgruppen 13-24 år.  

Utbildningen omfattar 10 undervisningsdagar (fredagar 10.30-16.30) under höstterminen -19 med teoriundervisning och handledning samt 7 undervisningsdagar med handledning (13.00-16.30) under vårterminen -20. Det finns möjlighet för en grupp studerande att få handledningen under vårterminen via web-plattform. 

Kursen genomförs som arbetsgivarfinansierad uppdragsutbildning. Ansökan om ackreditering som två kurser inom Psykologförbundets specialistutbildning kommer att lämnas in till Psykologförbundet under maj –19. Anmälan till kursen görs via  Ericastiftelsens hemsida senast 19 augusti 2019. Kursen fylls på vartefter anmälningar kommer in. Kursansvarig är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut Jan-Olov Karlsson.

-Ansökningsformulär
-Utbildningsplan
-Avtal
________________________________________________

TIDSBEGRÄNSAD MENTALISERINGSBASERAD PSYKOTERAPI FÖR BARN (TIME-LIMITED MBT-C) - 20 hp

Tidsbegränsad MBT-C är en psykoterapiform för barn 5-12 år. Terapiformen, liksom numera utbildningen, är ett resultat av ett internationellt samarbete mellan Ericastiftelsen och forskare och kliniker från England, Nederländerna, Kanada och USA. Behandlingen innefattar såväl individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet som föräldrasamtal.

Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande.

I utbildningen ingår seminarier, workshops, handledning i grupp samt självstudier av kurslitteratur. Det handledda terapiärendet bedrivs på den egna arbetsplatsen.

Tid och omfattning: Kursen omfattar 20 hp. Den är ackrediterad som 2 av 6 specialistkurser för psykologer; som 2 fördjupningskurser inom psykologisk behandling/psykoterapi samt klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursstart är 13 november 2019 och kursen avslutas 10 juni 2020. Kursdag är onsdagar 10.30-16.30 förutom det första kurstillfället som är 13-16.30. Totalt är det 14 kurstillfällen. För ytterligare information om tider, se utbildningsplanen (länk nedan).

Plats: Ericastiftelsen Odengatan 9, Stockholm

Administrativ avgift: 4 000 kr.

Sista ansökningsdag: 2019-09-13.

För mer detaljerad information, se utbildningsplan. Du kan också kontakta kursledare Anders Schiöler, anders.schioler@ericastiftelsen.se

Utbildningsplan
Ansökningsformulär

________________________________________________

Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7,5 hp
Ericastiftelsen erbjuder tillsammans med Ersta Bräcke Sköndal högskola under hösten 2019 uppdragsutbildningen Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7, 5 hp – en kurs på grundläggande nivå där förekomst, förståelse och bemötande presenteras och diskuteras.

Målet med kursen är att deltagarna ska en få grundläggande kunskap om hur barns och ungas psykiska ohälsa kan ta sig uttryck och förstås i sitt sammanhang samt vägar att bemöta och stödja.

Några kunskapsområden som mer specifikt behandlas är unga och sexualitet, oro och utagerande, depression, suicid, könsidentitet, utvecklingsbefrämjande bemötande i vardagen hos traumatiserade barn och unga. Kursen har både teoretiska och praktiska inslag.  

Kursen vänder sig till en bred målgrupp av personer som i sitt yrke möter barn och unga med psykiska ohälsa, exempelvis inom socialtjänst, skolhälsovård, polis, hälso- och sjukvård etc. Behörighet att söka är den som utvalts och finansieras av sin arbetsgivare. Kursen ges hösten 2019 med sju kursdagar.  

För information och ansökan se http://www.esh.se/ohälsabarn För frågor, kontakta kursledare Susanna Billstrom
  
- Information

________________________________________________

EMDR , del 1 och 2 samt EMDR för barn (20hp).
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som rekommenderas internationellt vid behandling av PTSD. Kursen omfattar 10 heldagar fördelade under ht 2019 och vt 2020: 28 - 30 augusti,  27 september, 21 - 22 november 2019 samt  12 - 14 februari och 6 mars 2020.

Kursen ges som avgiftsbelagd uppdragsutbildning.
Kontakt anna.norlen@ericastiftelsen.se  

Här finns mer information om kursen samt ansökningshandlingar:
-Anmälan
-Kursbeskrivning
-Avtal
________________________________________________

Barn och trauma (7,5 hp)

Vår återkommande populära kurs som ger en god överblick över kunskaper om hur barn och unga påverkas av traumatiska påfrestningar samt en sammanfattning över evidensläget gällande traumafokuserad behandling. Kursen är en uppdragsutbildning i samverkan med Karolinska Institutet Uppdragsutbildning. Anmälan öppnar i slutet av året, kursstart vt 2020.

Här kan du läsa mer om kursen och anmälan.

________________________________________________

Interpersonell psykoterapi för unga (IPT-A), 15 hp
IPT-A är en evidensbaserad korttidsmetod för ungdomar och unga vuxna med depressionsproblematik. Kursen omfattar 15 hp, fyra kursdagar på Ericastiftelsen och 40 timmar handledning via webbplattform.

Kursen ges som uppdragsutbildning och inleds i september 2019 med avslut i maj 2020. Det är möjligt att göra anmälan redan nu och sista anmälningsdag är 19 augusti 2019. Utbildningen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer men står öppen även för andra yrkeskategorier med minst grundläggande psykoterapiutbildning.

Tag gärna kontakt med kursledare Jan-Olov Karlsson.

-Anmälningsblankett
-Utbildningsplan
-Avtal
________________________________________________

Barnpsykologisk bedömning - integrativ bedömning med fokus på socioemotionell utveckling och funktion 7,5 hp
Kursen vänder sig till leg. psykologer som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter avseende bedömning av barns socioemotionella utveckling och fungerande. Det finns behov av att integrera utvecklingspsykologisk kunskap grundad i forskning och teorier om anknytning, mentalisering och traumatiska påfrestningar i arbete med barnpsykologiska utredningar. Vid komplexa frågeställningar med fokus på neuropsykologiska och neuropsykiatriska aspekter är ett brett och integrerat fokus särskilt angeläget.

I kursen ingår seminarier och föreläsningar samt handledning på barnpsykologiskt bedömningsarbete som görs på den egna arbetsplatsen.

Tid och omfattning: Kursen är planerad till höstterminen 2019 och omfattar sammanlagt 9 undervisningsdagar: 5-6 september, 19-20 september, 3-4 oktober, 14-15 november samt 28 november. Undervisningen på torsdagar är 12.45-18.00 och på fredagar 8.30-14.30. Kursen har 12 platser.

Plats: Ericastiftelsen, Odengatan 9, Stockholm
Sista ansökningsdag: 18 augusti 2019

För mer information kontakta kursledare Anders Schiöler, anders.schioler@ericastiftelsen.se

- Utbildningsplan
- Ansökningsformulär    
________________________________________________

Separation Anxiety Test (SAT) 7,5 hp
SAT är ett test för att bedöma anknytning, i första hand hos barn i åldrarna 5-8 år. SAT har framför allt använts inom anknytningsforskningen men har också prövats i kliniskt barnpsykologiskt arbete. Kursen syftar till att ge kursdeltagarna kompetens att genomföra testning med SAT enligt Nancy Kaplans version av administrering, kodning och klassifikation samt att använda testet i kliniska barnpsykologiska bedömningar. I kursen ingår seminarier och workshops samt hemuppgifter för övning och för examination.

Kursen är en valbar fördjupningskurs till Ericastiftelsens utbildning i Barnpsykologisk bedömning - integrativ bedömning med fokus på socioemotionell utveckling och funktion, 7,5 hp. Sökande som bedöms ha motsvarande kunskaper kan också antas.

Tid och omfattning: Kursen är planerad till vårterminen 2020 med tre undervisningsdagar kl 9-17.  

Plats: Ericastiftelsen Odengatan 9, Stockholm  

Anmälan kommer att öppna hösten 2019.  

- Utbildningsplan  

För mer information kontakta kursledare Anders Schiöler, anders.schioler@ericastiftelsen.se

 

______________________________________________

Översikt över pågående och planerade utbildningar

 

Praktik

Varje termin finns det möjlighet för en psykologkandidat att göra sin praktiktjänstgöring.

Vissa terminer finns det möjlighet för en socionomstuderande, socionomlinjen, att göra sin andra praktikperiod.  

 

  

Sidan uppdaterad 2019-06-19   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841